Bez kategorii

Wysokośc składek ZUS w 2014 roku

Wysokośc składek ZUS w 2014 roku

Od stycznia do grudnia 2014 roku obowiązują nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • Ubezpieczenie społeczne

Numer rachunku bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  1. Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym = 716,99 zł
  2. Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego = 661,92 zł
  • Ubezpieczenie zdrowotne

Numer rachunku bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składka wynosi 270,40 zł

  • Fundusz Pracy

Numer rachunku bankowego: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka wynosi 55,07 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

źródło: www.zus.pl

Posted on