Rachunkowość

Sprawozdania finansowe dla pełnej księgowości za 2014 – część druga

Sprawozdania finansowe dla pełnej księgowości za 2014 – część druga

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok powinno zostać zatwierdzone do dnia 30 czerwca br. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania został nałożony na wszystkie podmioty, których rok obrotowy zakończył się wraz z końcem ubiegłego roku (tzn. 31 grudnia 2014 roku) i które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach zawartych w ustawie o rachunkowości. Organem, który został uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pozostaje organ wskazany w przepisach szczególnych i/lub w statucie jednostki.tax_sprawozdanie

 

Kilka słów o sankcjach, które grożą jednostkom za niezłożenie sprawozdania finansowego:

  1. Przestępstwem jest niezłożenie we właściwym sądzie rejestrowym sprawozdania – nawet takiego, które nie zostało zatwierdzone uprzednio przez organ zatwierdzający. Ustawa o rachunkowości nie zakłada natomiast nałożenia sankcji za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie są zobligowani do składania w urzędzie skarbowym niezatwierdzonych sprawozdań finansowych, bez względu na to czy zatwierdzenie nastąpiło w obowiązującym terminie (tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości) czy później. Ustawa o rachunkowości (art. 53 ust. 1) precyzuje wyraźnie, by zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla wielu jednostek (tych, które zakończyły rok obrotowy z dniem 31 grudnia 2013 r.) ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdania jest więc 30 czerwca 2014 r.
  2. Sankcje, które grożą za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 czerwca – bez względu na przyczynę (pracochłonne korekty warunkujące, brak możliwości zwołania organu zatwierdzającego) istnieje możliwość przekroczenia ostatecznego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje w tym wypadku żadnych sankcji (istnieje założenie, że nie jest to działanie zamierzone). W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkiego z 23 września 2008 r. (sygn. ON-I-0911/397/07) można przeczytać, że art. 53 ust. 1 ma charakter instrukcyjny i ustawodawca za niedotrzymanie tego terminu nie przewidział jakichkolwiek sankcji.
  3. Sankcje za niezłożenie niezatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS – ustawa o rachunkowości (art. 69 ust. 2 uor) wyraźnie precyzuje, że to na kierowniku jednostki (w spółkach kapitałowych odpowiedzialność ta została nałożona na zarząd) ciąży obowiązek złożenia niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego w określonym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po terminie, w którym powinno ono zostać zatwierdzone (czyli do 15 lipca). Przepis ten zawiera również pouczenie, że w przypadku, gdy sprawozdanie zostanie zatwierdzone później (czyli po terminie) należy je ponownie złożyć w rejestrze sądowym w terminie nieprzekraczającym 15 dni po zatwierdzeniu. Niewypełnienie tego obowiązku (czyli niezłożenie w ustawowym terminie sprawozdania finansowego niezatwierdzonego, jak i zatwierdzonego w późniejszym czasie) może skutkować nałożeniem na kierownika jednostki określonych sankcji:
  4. Grzywna nałożona zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 24) precyzuje, że w momencie stwierdzenia o niezłożeniu wpisu do Rejestru lub niezłożeniu określonych dokumentów (których złożenie jest obowiązkowe) w ustawowym terminie, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich przedłożenia, ustanawiając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem nałożenia grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przypadku niezastosowania się do orzeczenia rejestru i dalszego nieskładania dokumentów w dodatkowym terminie sąd nakłada grzywnę na obowiązanych (czyli członków zarządu lub spółkę). Ustalona grzywna według art. 1052 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie powinna przekroczyć kwoty 10 000 zł – może być jednak nakładana wielokrotnie!
  5. Grzywna lub kara ograniczenia wolności nałożona zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości – wspomniany artykuł precyzje, że ten, kto postępując wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie dopełnił obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w określonym rejestrze sądowym, podlega grzywnie bądź karze ograniczenia wolności. Innymi słowy – niezłożenie sprawozdania uznawane jest jako przestępstwo regulowane przepisami Kodeksu Karnego. W takim przypadku może zostać nałożona grzywna (art. 33 k.k.) w stawkach dziennych (najniższa liczba wynosi 10, a najwyższa 540) – najniższa stawka nie może być niższa niż 10 zł, najwyższa zaś nie powinna przekroczyć 2000 zł. Widełki są więc dość szerokie – od 100 do 1 080 000 zł!

Kara ograniczenia wolność może zostać wymierzona na okres od jednego miesiąca do 12 miesięcy. Ponadto może zostać ona nałożona w postaci wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 34 § 1 i § 2 k.k.). Organy ścigania rzadko jednak zainteresowane są tego rodzaju sankcjami (stosując założenie, iż niezłożenie sprawozdania jest jedynie wynikiem nieumyślnego działania) – nie można jednak tego wykluczyć! Zwłaszcza, jeśli zostanie wniesione oskarżenie do organów ścigania – choćby przez wierzyciela zagrożonego niewypłacalnością jednostki.

  1. Sankcje za niezłożenie niezatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje, że podatnicy powinni przekazać do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 27 ust. 2 updop). Z przepisów tych wynika jednocześnie, że nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym niezatwierdzonych sprawozdań finansowych, bez względu na to czy zatwierdzenie nastąpiło w obowiązującym terminie (tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości) czy później.

W przypadku jednostek działających pod rządami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 5 wskazuje jedynie, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe zostają zobligowani do dołączenia sprawozdania finansowego do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanego urzędom skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie jest wyraźnie wskazane, czy dołączone sprawozdanie powinno być zatwierdzone, czy też nie. Ustawa nie zwalnia więc z obowiązku złożenia niezatwierdzonego sprawozdania.

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego organ podatkowy (podobnie jak w przypadku KRS) jest zobligowany do wezwania do złożenia sprawozdania finansowego, a następnie osoba odpowiedzialna za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej. Niezłożenie sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego (art. 56 § 4 k.k.s.) zagrożone jest karą grzywny.

 

 

 

Posted on
Posted in Rachunkowość