Rachunkowość

Błędy w zeznaniach podatkowych – najczęstsze przypadki.

Błędy w zeznaniach podatkowych – najczęstsze przypadki.

Wśród najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów przy wypełnianiu zeznań podatkowych można wymienić: pomyłki w adresach, braki stosownych załączników, pomyłki przy rozliczaniu zaliczek oraz strat z poprzednich lat. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Oto garść przydatnych informacji!

 
okulary_002
Konieczność naniesienia niektórych poprawek w rocznych zeznaniach podatkowych składanych przez przedsiębiorców niesie często za sobą obowiązek osobistego stawienia się w urzędzie – dlatego też niektóre Izby Skarbowe wychodząc naprzeciw tym problem opracowuje zestawy najczęściej popełnianych błędów wraz z ich objaśnieniem.

  1. Kłopotliwe zaliczki

Jednym z najczęstszych błędów jest pomylenie w PIT-ach 36 i 36 L zaliczek wpłaconych w trakcie roku z zaliczkami należnymi. Istotne jest także wpisanie odpowiednich kwot należności, stąd porada, by podczas wypełniania zeznań sięgać do dokumentów wpłat i przelewów.

  1. Odliczanie strat

Przedsiębiorca ma prawo obniżyć dochód, który podlega opodatkowaniu o kwotę strat z lat ubiegłych, jeśli takowe wykaże. Warto jednak podkreślić, iż w jednym roku podatkowym można odpisać maksimum 50 % poniesionej straty! Nie można zatem wpisać do zeznania podatkowego całej kwoty! Ponadto Izba Skarbowa przestrzega, by przy wpisywaniu źródeł przychodu nie mylić ich oraz dołączyć stosowne załączniki.

  1. Rozliczanie małżonków

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem podatnik powinien pamiętać o konieczności użycia stosownych identyfikatorów. Przedsiębiorcy powinni wpisać numer NIP, a małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej podaje swój numer PESEL.

Kluczowa jest także kolejność wprowadzania danych – jeśli w haśle „podatnik” wpisujemy osobę prowadzącą działalność gospodarczą to wówczas w całym zeznaniu musimy zachować tę kolejność! Warto także podkreślić, iż nie każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność ma możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem – należy to uprzednio sprawdzić!

  1. Kłopoty z krzyżykami

Liczne błędy popełniane przez podatników wynikają jedynie z ich nieuwagi – dotyczy to zwłaszcza konieczności zaznaczania krzyżykiem odpowiednich pól (choćby przy określeniu celu składania zeznania podatkowego – czy jest to zeznanie pierwsze czy też korekta) czy składania podpisu pod zeznaniem!

  1. Jak wprowadzić korektę w zeznaniach podatkowych wysłanych w sposób elektroniczny?

Nierzadko zdarza się, że podatnik zauważy błąd we wpisanych informacjach już po fakcie wysłanie go do urzędu. Dla przykładu: podatnik zauważył błąd w dacie urodzin właściciela firmy na wysłanych elektronicznie PIT-4R i PIT-11. Należy wówczas wypisać i odesłać elektronicznie korektę formularzy PIT-4R i PIT-11. Podatnik jest zobligowany ponadto do złożenia wyjaśnień i określenia przyczyn takiej korekty. Co ważne – nie trzeba wypełniać odrębnego dokumentu, albowiem przy składaniu elektronicznej korekty zostanie stworzony w sposób automatyczny formularz ORD-ZU, w którym określa się przyczyny wprowadzania korekty deklaracji podatkowych. W taki sam sposób podatnik może wprowadzić korektę w pozostałych formularzach PIT, które zostały wysłane w sposób elektroniczny.

  1. Czy żona kontynuująca działalność gospodarczą po zmarłym mężu może odliczyć stratę, jaką poniósł mąż?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2013 r., sygn. ITPB1/415-651/13/MW: na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu: 6 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 sierpnia 2013 r. (data wpływu: 12 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy – jest prawidłowe;
  • możliwości łącznego opodatkowania małżonków, za rok podatkowy w którym jeden z małżonków zmarł – jest nieprawidłowe;

Stan faktyczny: 10.04.2013 roku zmarł mąż Wnioskodawczyni, prowadzący przedsiębiorstwo prywatne. W ramach tejże działalności prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów – był czynnym podatnikiem VAT. 22.04.2013 r. Wnioskodawczyni założyła własną firmę o tej samej nazwie jako osoba fizyczna – była to kontynuacja działalności męża. Zmarły mąż nie pozostawił po sobie testamentu. Z mocy ustawy jego majątek dziedziczą żona i dwoje dorosłych dzieci. W czerwcu bieżącego roku zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe – notarialne poświadczenie dziedziczenia, a potem zostanie notarialnie przeprowadzony podział spadku. W ten sposób, rzeczy ruchome (środki trwałe i środki obrotowe) związane z prowadzoną działalnością zmarłego przejdą na rzecz jego żony. Wnioskodawczyni posiadała z mężem wspólność majątkową. Małżonkowie dokonywali wspólnego rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 36) wg skali podatkowej. W zeznaniu rocznym za 2012 r. w działalności męża wykazano stratę. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni zaznaczyła, że dochody (przychody) uzyskiwane przez nią w ramach kontynuowanej po śmierci męża działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych. Ponadto Wnioskodawczyni wykazała, że działalność męża również była opodatkowana na zasadach ogólnych.

Wobec powyższych faktów pojawiły się dwa pytania: o możliwość rozliczenia straty z działalności męża z roku 2012 oraz kwestię wspólnego rozliczenia się.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z treścią art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2 przyjmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Stosownie do art. 97 § 2 ww. ustawy, jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym – związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uprawnienia te przechodzą na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek, więc przy kontynuacji działalności będzie istniało źródło przychodów. Według Wnioskodawczyni ma ona prawo do rozliczenia straty za 2012 rok. Ponadto Wnioskodawczyni stwierdza, iż po otrzymaniu decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2013, z działalności męża będzie mogła dokonać wspólnego rozliczenia (PIT 36) za rok 2013. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

  • prawidłowe – jeśli chodzi o możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy;
  • nieprawidłowe – jeśli chodzi o możność łącznego opodatkowania małżonków, za rok podatkowy w którym jeden z małżonków zmarł;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) nie definiuje klarownie skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydaje się jednak, że śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z kolei w przepisach podatkowych sukcesję praw podatkowych regulują przepisy art. 97 – art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi. Zatem, byt prawny podatnika – osoby fizycznej, na którego przepisy podatkowe nakładają obowiązek podatkowy dobiega końca w momencie śmierci.

Posted on
Posted in Rachunkowość