Rachunkowość

Zmiany dla przedsiębiorców na 2015 r.

Zmiany dla przedsiębiorców na 2015 r.

1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji podatkowych w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje dotyczy płatników odpowiedzialnych za rozliczenie więcej niż 5 podatników oraz przedsiębiorców (np. biur rachunkowych) składających informacje podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Płatnicy sporządzający informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 dla więcej niż 5 podatników obowiązani są składać ww. informacje oraz deklaracje PIT-4R i PIT-8AR wyłącznie drogą elektroniczną. Informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje w formie papierowej mogą być składane jedynie przez podmioty, które są obowiązane sporządzić ww. dokumenty dla nie więcej niż pięciu podatników. Możliwość składania wybranych deklaracji PIT w formie papierowej nie dotyczy również informacji IFT-3/IFT-3R. Ta informacja składana jest do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin składania papierowych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1, oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 został skrócony do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku, gdy załączniki do deklaracji CIT są składane w innych terminach lub podatników, którzy nie składają zeznania podatkowego np. CIT-ST lub CIT-D.

Istotne jest, że ustawa wprowadza przepis statuujący, że złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie tj. papierowej będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

Nie zmieniają się natomiast zasady wysyłki własnych deklaracji PIT. Pozostają one takie, jak rok wcześniej, tzn. nadal można je wysyłać w formie tradycyjnej – jako dokument pisemny oraz w formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi identyfikującymi podatnika. Nie jest zatem potrzebny e-podpis. Dodatkowo od 2015 r. podatnik może również korzystać z systemu deklaracji wypełnianych za podatnika, dostępnych w koncie podatnika, przekazywanym przez Ministerstwo Finansów. Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Powyższym zmianom towarzyszy udostępnienie od dnia 4 lipca 2014 r. przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Dla płatników.”

Celem wprowadzanych zmian jest w szczególności usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a podatnikami. Wdrożenie tych rozwiązań bezpośrednio przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, pośrednio zaś do poprawy poziomu dobrowolnego wypełniania zobowiązań podatkowych przez interesariuszy administracji podatkowej oraz ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych.

Natomiast wysyłka w formie elektronicznej druków jako płatnik wymaga ich uwierzytelnienia poprzez podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Druków PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, CIT-8 nie podpisuje się więc uproszczonym kluczem, czyli danymi weryfikującymi podatnika lub płatnika przesyłającego druki. Ministerstwo Finansów pracuje jednak nad ułatwieniem wysyłki w taki sposób, by powyższe druki podpisywać zestawem danych autoryzacyjnych (danych identyfikujących płatnika, wysyłającego).

Warto też pamiętać, że w 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Z tego względu termin na złożenie druków, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, z wykorzystaniem e-podpisu, wydłuża się do najbliższego dnia pracującego (odpowiednio 2 luty 2015 r. i 2 marzec 2015 r.).

 

W dzienniku ustaw opublikowano nowe wzory formularzy PIT oraz załączniki do nich, które będą obowiązywały w rozliczeniu rocznym.

Modyfikacji ulegną następujące wzory:

 • rocznego obliczenia podatku PIT-40
 • zeznania PIT-37
 • zeznania PIT-36
 • zeznania PIT-38
 • zeznania PIT-36L
 • zeznania PIT-39
 • informacji PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG
 • zeznania PIT-28,
 • deklaracji PIT-16A,
 • deklaracji PIT-19A,
 • informacji PIT-28/A.

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim możliwości składania ich drogą elektroniczną: w nagłówku każdego z ww. formularzy sformułowanie „Można składać w wersji elektronicznej www.e-deklaracje.gov.pl” zastąpiono zdaniem „Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl”.

Posted on
Posted in Rachunkowość