Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe do którego są zobowiązane wszystkie przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne prowadzące dokumentacje księgową opartą na księdze handlowej, a dla których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Powinny do końca czerwca owe sprawozdanie zatwierdzić. Często zwłaszcza w przypadku małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sprawia one dużo problemów. Treść oraz forma dokumentacji, która wchodzi w jego skład mimo możliwości zastosowania wielu uproszczeń nadal nakłada sporo obowiązków przy jego sporządzaniu właścicielom i osób nią zarządzających.

W celu przybliżenia Wam zagadnień związanych z sprawozdaniem finansowym przygotowaliśmy do końca czerwca serię artykułów oraz bezpłatnych warsztatów skierowanych do właścicieli spółek i osób nimi zarządzających.

W pierwszej jego części opiszemy jaka dokumentacja powinna zostać przygotowana oraz w jakich terminach i gdzie należy ja złożyć.

Fundamentalnymi dokumentami, które wchodzą w skład sprawozdania finansowego to:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Informacja dodatkowa
 • Wprowadzenie i objaśnienia
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności
 • Opinia biegłego rewidenta – jeśli sprawozdanie podlegało badaniu
 • Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie
 • Uchwała o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat

Opierając się na danych zawartych w/wym. dokumentach  musimy przygotować dokumentację, która w pełni uzupełni nasze sprawozdanie. Należy jednak pamiętać, że składając je do konkretnych instytucji powinno być one uzupełnione o odpowiednie formularze.

Składając we właściwym Sądzie Rejonowym w wydziale Krajowego Rejestru Sądowego (potocznie używany skrót KRS) należy złożyć wypełniony formularz KRS – Z30 wraz z oryginalnymi lub notarialnie uwierzytelnionymi kopiami pozostałych składanych dokumentów.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS podlega obowiązkowej opłacie w wysokości 40zł za wniosek o zmianę wpisu w KRS oraz 250zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Opinia biegłego rewidenta

W przypadku gdy zostaną spełnione co najmniej 2 z niżej wymienionych warunków, spółka jest zobowiązana do poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 etatów
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w polskiej walucie co najmniej 2.500.000 euro
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Powyższy artykuł ma formę informacyjną i nie wyczerpuje w pełni tematu oraz pojawiających się pytań związanych z sprawozdawczością spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak jak wspominałem wcześniej, będą pojawiały się kolejne jego części, które mam nadzieje przybliżą Wam tematykę związaną z sprawozdaniami finansowymi.

W kolejnym artykule odpowiemy na pytania:

 • Jakie obowiązują terminy,
 • Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe,
 • Kto jest odpowiedzialny za jego poszczególne części,
 • Komu i co grozi za niedotrzymanie terminów,
 • Objaśnimy i podamy przykłady dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego

Podamy również pełną listę Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego z wyszczególnieniem miast i gmin, które im podlegają.