ZUS, Kadry - Płace

Składki ZUS na rok 2015

Składki ZUS na rok 2015

Od stycznia do grudnia 2015 roku obowiązują nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • Ubezpieczenie społeczne

Numer rachunku bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  1. Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym = 757,76 z
  2. Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego = 699,56 zł
  • Ubezpieczenie zdrowotne

Numer rachunku bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składka wynosi 279,41 zł

  • Fundusz Pracy

Numer rachunku bankowego: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Składka wynosi 58,20 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

źródło: www.zus.pl

Posted on