Organizatorem oraz realizatorem szkoleń (zwanych dalej kursami) jest Akademia Przedsiębiorcy sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 10/5 w Poznaniu, numer NIP: 7792416902, REGON: 302556821, KRS: 0000480904.

§ 1

1. Lista dostępnych szkoleń wraz z informacją organizowanych przez Akademia Przedsiębiorcy sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej http://akademiaprzedsiebiorcy.info/produkty-i-uslugi/szkolenia/

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie rejestracji online dostępnej w formularzu na stronie dotyczącej szkolenia.

3. Po wypełnieniu formularza online otrzymają Państwo powiadomienie o rejestracji online w wybranym przez siebie szkoleniu i terminie w oddzielnej wiadomości e-mail wysłanej na wskazany adres e-mail w trakcie rejestracji.

4. Rejestracji uczestnictwa w kursie należy dokonać najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem organizowanego szkolenia.

5. Rejestrację uznaje się za skuteczną tylko w wypadku wypełnienia formularza online w sposób prawidłowy oraz dokonania płatności na rachunek bankowy wskazany przez organizatora najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 2

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.

2. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora wcześniejsza uiszczona wpłata przez uczestnika zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 3

1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.

2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.

3. Czas trwania kursów określony jest w ofercie szkoleniowej

4. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, gotówką w biurze Organizatora.

5. Faktura zostanie wystawiona przez Akademie Przedsiębiorcy sp. z o.o. w Poznaniu i przekazana bezpośrednio uczestnikowi w trakcie kursu lub przesłana drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs.

6. Rejestracja online oraz dokonanie wpłaty na szkolenie jest jednoczesne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji online.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.

§ 4

1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu

2. W przypadku rezygnacji z kursu nie później niż 3 dni robocze przed terminem jego realizacji uczestnik otrzyma 100% wpłaconej należności za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu później niż 3 dni robocze od terminu jego realizacji uczestnik otrzyma 50% wpłaconej zaliczki.

§ 5

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.

2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.

3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.

4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 6

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 7

1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.