Rachunkowość

Jak złożyć PIT za 2014 rok

Jak złożyć PIT za 2014 rok

Tax calculator pen and glasses1 stycznia 2015 roku zmieniły się przepisy odnoszące się do składania deklaracji podatkowych – od teraz każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej! Ponadto już w marcu tego roku podatnicy składający zeznanie podatkowe PIT-37 będą mogli skorzystać ze specjalnej usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych – PFR. Rozwiązanie to ma charakter nieobligatoryjny – podatnicy zainteresowani nim powinny zapoznać się z programem na stronie Portalu Podatkowego.

 

Ważne! Nowe regulacje dotyczące składania zeznań podatkowych pociągają za sobą nowe sposoby przekazywania deklaracji. Od 1 stycznia 2015 roku (w związku z rozliczaniem dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku) deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, roczne obliczenie podatku PIT-40, jak również zeznanie podatkowe CIT-8 oraz informacja IFT-2 powinny być złożone urzędom skarbowym jedynie w sposób elektroniczny i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o ordynacji podatkowej.

Powyższe zasady nie obowiązują podatników odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych, podmiotów niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, podatników lub płatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, a także roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych).

Biura rachunkowe mają obowiązek przesłania deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, CIT-8 i IFT-2 jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin na złożenie urzędowi skarbowemu papierowych PIT 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 i PIT-40 upływa wraz z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc w stosunku do terminu ustalonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych – w tym roku to 2 lutego 2015 roku, gdyż 31 stycznia wypada w sobotę, a tym samym termin ten zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy). Termin sporządzenia i przekazania deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT 40 pozostaje bez zmian.

To ważne, by podkreślić, iż do tej pory nie obowiązywał nakaz wysyłania deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny – ta decyzja należała do samego podatnika. Obecnie większość podatników została objęta tym nakazem – poza tymi podmiotami, które są zobligowane do przygotowania informacji za dany rok lub rocznego obliczenia podatku dla nie więcej niż 5 podatników. Jeżeli składamy deklarację lub informację w trakcie roku wówczas liczbę podatników powinno się ustalać z uwzględnieniem wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Kolejną nowością w składaniu deklaracji podatkowych za rok 2014 będzie wstępnie wypełnione przez fiskus zeznanie podatkowe, co ma znacząco ułatwić i przyspieszyć rozliczanie podatku. Dodatkową korzyścią powinna być możliwość utworzenia optymalnego systemu uzyskiwania oraz wymiany informacji między administracją podatkową w Polsce a podobnymi organami w państwach Unii Europejskiej.

Usługa PFR (pre-filed tax return) zostanie opracowana przez organy podatkowe dzięki danym zawartym w imiennych informacjach o wysokości dochodów pozyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. Nowość ta jest kierowana w znaczącej mierze do osób fizycznych i ma być umieszczona na koncie podatnika utworzonym na portalu podatkowym. Po zalogowaniu się podatnik będzie zobowiązany do sprawdzenia informacji sporządzonych przez organy podatkowe i podjęcia decyzji o akceptacji takiego dokumentu lub wprowadzeniu odpowiednich zmian (dotyczących ulg, odliczeń, zwolnień itp.). Następnie należy nacisnąć ikonę „wyślij”, dzięki czemu zeznanie podatkowe zostanie wysłane. Automatycznie podatnik uzyska urzędowe zaświadczenie odbioru takiego zeznania. Ważne, by podkreślić, iż usługa ta będzie dla podatnika przywilejem, nie zaś obowiązkiem!

PODSTAWA PRAWNA:

  • § 1 pkt 1 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1303 ;
  • § 1 pkt 2 lit. a i lit. c, pkt 3 lit. a, lit. b, lit. d oraz załączniki nr 5, 7–9 i 11 do rozporządzenia Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1054 22/2014;
  • art. 3a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1215;
  • art. 1 pkt 8, art. 4 ust. 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – ustawa została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Posted on
Posted in Rachunkowość