Rachunkowość

Faktura VAT i faktura VAT korygującą w świetle nowych przepisów?

Faktura VAT i faktura VAT korygującą w świetle nowych przepisów?

Nowe przepisy znoszą konieczność dopisywania w nagłówku faktury samego słowa „faktura” – o rodzaju dokumentu decyduje jego treść! W przypadku faktury korygującej jako równorzędne uznane zostały hasła „faktura korygująca” lub „korekta”.

 

FAKTURA VAT

Według nowych przepisów dotyczących sposobu wystawiania faktur VAT-owskich nie ma już konieczności podawania w nagłówku dokumentu słowa „faktura”, gdyż o tym może decydować jego treść. Fakturą VAT jest więc każdy dokument, który zawiera w sobie następujące hasła:

 • Data wystawienia dokumentu;
 • Kolejny numer, który został mu nadany w ramach serii – ważne, by numer ten pozwalał na jednoznaczne rozpoznanie dokumentu;
 • Imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usługi oraz ich adresy;
 • Numer pozwalający rozpoznać podatnika – najczęściej numer NIP (w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub świadczenia usług numer ten można poprzedzić kodem PL);
 • Data dokonania lub ukończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – jeżeli dotyczy zaliczek, zadatków lub przedpłat (a więc wtedy, gdy podatnik otrzymał jedynie część wynagrodzenia lub jego całość, ale przed dostawą towaru lub wyświadczeniem usługi) datą na fakturze powinien być dzień otrzymania płatności (jej części lub całości). Ważne: data ta powinna się różnić od daty wystawienia faktury!
 • Nazwa (lub rodzaj) towaru lub świadczonej usługi;
 • Miara oraz ilość (liczba) dostarczonych towarów lub pełen zakres świadczonej usługi;
 • Cena jednostkowa towaru lub usługi – podana netto (czyli bez kwoty podatku VAT);
 • Łączna kwota wszystkich rabatów lub obniżek cen – ważne, by uwzględnić także rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one wliczone w cenę produktu lub usługi netto;
 • Wartość sprzedaży netto dostarczonych towarów lub świadczonych usług;
 • Stawka podatku;
 • Suma wartości sprzedaży netto – ważne, by uwzględnić różne stawki VAT oraz produkty zwolnione z tego podatku!
 • Kwota podatku wyliczona od sumy wartości sprzedaży netto – z podziałem na kwoty dotyczące różnych stawek podatku;
 • Kwota należności ogółem;

Przy wystawianiu faktury VAT dobrze jest posługiwać się gotowymi wzorami faktur. Należy jednak uprzednio upewnić się, czy zawierają one wszystkiej wyżej wymienione hasła.

FAKTURA VAT KORYGUJĄCA

Przy wystawianiu faktury korygującej można użyć słów: „faktura korygująca” lub „korekta” – obydwie formy są równorzędne i dopuszczalne. Taki zapis odnajdziemy w ustawie o VAT (art. 106j ust. 2 pkt 1) – ale uwaga: w przepisie tym nie widnieje jednak wprost zapis o bezwzględnym obowiązku umieszczenia tego oznaczenia w górnej części faktury. To ważne, ponieważ faktura zawierająca zapis „faktura korygująca” lub „korekta” w innym miejscu (dowolnym) będzie również uznana za ważną!

Praktyka jednak podpowiada, że przy takiej ilość obowiązkowych haseł na fakturze oraz ich systematykę – która jest konieczna, by wystawiony dokument został uznany za poprawnie wypełniony i ważny – wskazane jest, by umieścić takie oznaczenie (czyli: „faktura korygująca” lub „korekta”) na pierwszym miejscu w górnej części dokumentu (czyli w tytule). Znacząco poprawi to czytelność faktury i pomoże odbiorcy w kwalifikacji dokumentu i jego ujęciu w rozliczeniach VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 219 ustawy o VAT) za fakturę korygującą (korektę) uważa się każdy dokument lub notę, która zmienia pierwotną fakturę oraz ustosunkowuje się do niej w sposób jednoznaczny i czytelny. Innymi słowy: można dokonać korekty faktury pierwotnej każdym dokumentem – jeżeli tylko wprowadza on zmiany w fakturze pierwotnej i wyraźnie ją identyfikuje.

Posted on
Posted in Rachunkowość, VAT