Bez kategorii

Do 30 stycznia mamy możliwość zmiany roku obrotowego dla spółki

Do 30 stycznia mamy możliwość zmiany roku obrotowego dla spółki

Zgodnie z art.3 ust.1 pkt.9 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) okresem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, bądź inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Jego forma określana jest w statucie lub umowie spółki.  Istnieje jednak możliwość zmiany jego formy w ciągu 30 dni od dnia ukończenia roku obrotowego. W tym przypadku spółki dla których okres obrachunkowy był rok kalendarzowy mogą dokonać zmiany do 30 stycznia br. W tym celu należy złożyć zawiadomienie do właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego. Ponieważ brak urzędowego formularza, owe zawiadomienie powinno zawierać;

  • Nazwę spółki
  • Adres siedziby
  • NIP
  • REGON
  • Numer KRS
  • Datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki
  • Wskazanie okresu innego niż rok kalendarzowy oraz dokumentu na podstawie, którego przyjęto inny okres rozliczeniowy (np: umowa, statut)
Posted on
Posted in Bez kategorii